Disclaimer

Juwelier-Horloger  C. Andriessen & Zn sinds 1848 verleent u hierbij toegang tot www.juwelier-Andriessen.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

C. Andriessen & Zn sinds 1848 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

C. Andriessen & Zn  sinds 1848  spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

C. Andriessen & Zn sinds 1848 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van C. Andriessen & Zn sinds 1848

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met C. Andriessen & Zn sinds 1848. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan C. Andriessen & Zn sinds 1848 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor C. Andriessen & Zn sinds 1848   op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

C. Andriessen & Zn sinds 1848 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van deze links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Sengers de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij C. Andriessen & Zn sinds 1848 en Fastware webdevelopment.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van C. Andriessen & Zn sinds 1848 en Fastware webdevelopment, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.